kontakt

"Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna
00 – 556 Warszawa, Al. Róż 2
REGON 012871613, NIP 526-020-98-28

Biuro handlowe:
01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31
tel./fax  22 665 97 18,  22 665 97 18 ; fax 22 665 97 54

www.clif.pl
e-mail: clif@clif.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000022540,
Wysokość kapitału zakładowego: 53 680 000,00 zł.,
Wysokość kapitału wpłaconego: 53 680 000,00 zł